menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۷/۵/۹ سه شنبه
(0)
(0)
دوره های آموزشی سطح بنده شده مرتبط با کارآزماییهای بالینی در آمارافزار (بخش دوم: سرفصلها)
دوره های آموزشی سطح بنده شده مرتبط با کارآزماییهای بالینی در آمارافزار (بخش دوم: سرفصلها)
اینک سطوح مختلف این بسته آموزشی را معرفی مینماییم:
 

دوره آموزشی
«سطح 1: دوره عمومی و نحوه خواندن و درک مقالات»:


این دوره آموزشی برای نیازهای زیر تعریف و طراحی شده است:
 • جستجوی مقالات کارآزمایی برای پاسخ به یک سوال بالینی مشخص (چگونه مقالات مورد نیازم را بیابم؟)
 • تمایز مقالات قوی، متوسط و ضعیف کارآزمایی (چگونه مقالات را از منظر کیفیت متدولوژیک، متمایز نمایم؟)
 • خواندن مقالات کارآزمایی و بهره‏برداری از آنها (چگونه مقالات کارآزمایی را بخوانم، درک نموده و تفسیر نمایم؟)

سرفصلهای دوره آموزشی «سطح 1: دوره عمومی و نحوه خواندن و درک مقالات»:
 • آشنایی با کلیات و طبقه‏بندی مدرن انواع مطالعات پژوهشی و جایگاه کارآزماییها در آن
 • آشنایی با کلیات طراحی و اجرای کارآزماییها و ویژگیهای مدرن آنها
 • آشنایی با نحوه جستجوی مقالات / پروتکولهای کارآزماییها و یافتن مقالات معتبر و با کیفیت
 • آشنایی با ساختار و فلسفه «اپتیمم کرایتریا» و «ایده ‏آل کرایتریا» و شناخت این ویژگیها و معیارها در مقالات
 • آشنایی با انواع طبقه‏ بندیهای کارآزماییها و کاربرد آنها
 • آشنایی با ساختار کلّی مقالات کارآزمایی
 • چگونه مقالات کارآزمایی را  جستجو نموده و  مقالات معتبر یا قوی را از انواع دیگر، تشخیص دهیم؟ (بهمراه تمرینهای عملی)
 • آشنایی با ژورنالهای قوی و معتبر رشته هایی که دارای مطالعات مداخله‏ای / کارآزمایی هستند.
 • آشنایی با انواع ابزارها / چک لیستهای ارزیابی کیفیت مقالات کارآزمایی و استفاده از آنها (بهمراه تمرینهای علمی)
 • چگونه بخشهای مختلف مقاله کارآزمایی را بخوانیم؟ (بهمراه تمرینهای عملی)
  • مقدمه
  • مواد و روشها
  • یافته‏ ها (یافته‏ های اولیه و ثانویه)
  • بحث و نتیجه ‏گیری
  • تحلیل نقاط قوت و ضعف

دوره آموزشی «سطح2: دوره طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی / مداخله ای»:

این دوره آموزشی، برای گروههای هدفی طراحی شده است که اهداف دوره آموزشی سطح 1 در آنها تحقق پیدا نموده، لیکن هنوز نیازهای زیر وجود دارد:
 • میخواهم ایده / ایده‏ هایی ارائه نمایم که از طریق مطالعات مداخله ای / کارآزماییها، قابلیت اجراء داشته باشند. (چگونه ایده ‏های قابل قبول / مطلوبی که با کارآزماییها قابلیت اجراء داشته باشد، ارائه نمایم؟)
 • من با طراحی و اجرای این مطالعات سر و کار داشته و یا دارم، لیکن هنوز اطمینان ندارم که به تمام موضوعات و مولفه های متدولوژیک آنها، تسلط دارم. (چگونه پژوهشگر (اصلی یا کمکی) کارآزماییها شوم؟)
 • میخواهم روش شناسی (طراحی، اجراء و ...) این مطالعات را تدریس نمایم. (چگونه میتوانم در زمینه متدولوژی این مطالعات، تدریس نمایم؟)
 • من در برخی شرایط بعنوان ناظر/ داور/ عضو شورای پژوهشی/ عضو هیات تحریریه ژورنال و ...، در باره این مطالعات باید اظهار نظر نمایم. (چگونه میتوانم به شکل مطلوبی پروپوزالها، پروتکولها، گزارشات نهایی و مقالات کارآزمایی را داوری / ارزیابی نقّادانه نمایم؟)
 • گاهی از من انتظار دارند که بعنوان مشاور (مشاور پژوهشی، تز، گزارش یا مقاله و ...) در این مطالعات انجام وظیفه نمایم. (چگونه میتوانم به شکل مطلوبی پروپوزالها، پروتکولها، گزارشات نهایی و مقالات کارآزمایی را داوری / ارزیابی نقّادانه نمایم؟)

سرفصلهای دوره آموزشی «سطح2: دوره طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی»:
 • آشنایی با فازهای مختلف طراحی یک کارآزمایی بالینی با توجه به نوع آن
 • چگونه یک پروتکول کارآزمایی بالینی را طراحی و تدوین نموده (با رعایت اجزاء مهم و تغییرات جدید یا نوین پروتکول) و آنرا ثبت نماییم؟ (همراه با تمرینهای عملی)
 • آشنایی با انواع سوگراییهای مهم در کارآزماییها و چگونگی پیشگیری و راهکارهای کاهش اثرات آن
 • چگونه به «اپتیمم کرایتریا» دست پیدا نموده و سعی در پیاده‏ سازی «ایده ‏آل کرایتریا» داشته باشیم؟
 • چگونه تصمیمات مهم مراحل طراحی و اجرای یک کارآزمایی (تصادفی سازی، کورسازی، تعریف پیامدهای اولیه و ثانویه و ...) را بدرستی، اتخاذ نماییم؟
 • آشنایی با رویکرد نوین محاسبه حجم نمونه در کارآزماییها و نحوه محاسبه آن (همراه با تمرینهای عملی)
 • آشنایی با مفهوم «انحراف از پروتکول» و نحوه برخورد با انواع سناریوهای مختلف در انحراف از پروتکول از منظر تحلیل آماری داده ها (Intention to Treat یا Per Protocol)
 • آشنایی با مفهوم تحلیل آماری اولیه و تحلیل آماری متعاقبی، نحوه تدوین برنامه تحلیل داده ها و پیاده ‏سازی آن در عمل
 • یادگیری اصول و چارچوب روشهای مختلف تحلیل آماری در کارآزماییها، اعم از تحلیلهای آماری تک متغیره، تحلیلهای آماری چند متغیره، تحلیل زیرگروهها و برخورد با Missing Data (همراه با تمرینهای عملی)
 • آشنایی با اشتباهات و خطاهای شایع در تحلیلهای آماری (همراه با تمرینهای عملی)
 • آشنایی با منطق «تحلیل حساسیت» در کارآزماییها و چگونگی اجرای برخی روشهای شایع و پرکاربرد آن

دوره آموزشی «سطح3: دوره نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی / مداخله ای»:

این دوره آموزشی، برای گروههای هدفی طراحی شده است که اهداف دوره آموزشی سطوح 1 و 2 در آنها تحقق پیدا نموده، لیکن هنوز در آنها، نیازهای زیر وجود دارد:
 • من با نگارش گزارشات نهایی / مقالات کارآزماییها سر و کار دارم (چگونه نویسنده (مسوول، کمکی) مقالات کارآزمایی شوم؟)
 • قصد دارم داور حرفه‏ای مقالات کارآزمایی شوم (چگونه یک مقاله کارآزمایی را بصورت جامع، داوری نمایم؟)
 • میخواهم در فیلدهای «مبتنی بر شواهد» (مانند پزشکی مبتنی بر شواهد، پرستاری مبتنی بر شواهد، مدیریت مبتنی بر شواهد و ...) مانند تولید یا بومی سازی گایدلاینها یا راهنماهای بالینی بصورت جدی و حرفه‏ای کار کنم (چگونه میتوانم یک متخصص یا پژوهشگر حرفه ای مبتنی بر شواهد شوم؟)
 • میخواهم اصول و راهکارهای عملی مرتبط با نگارش مقالات کارازمایی را تدریس نمایم. (چگونه میتوانم مدرس «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی / مطالعات مداخله ای» شوم؟)
 • قصد دارم پژوهشگر مطالعات مرور سیستماتیک یا مقالات مروری حیطه کارآزماییها شوم  (چگونه میتوانم پژوهشگر حرفه‏ای کارآزماییها شده، دیدگاه جامع و گسترده ای نسبت به این مطالعات پیدا نموده و سپس وارد فیلد مرور سیستماتیکهای کارآزماییها شوم؟)

سرفصلهای دوره آموزشی «سطح3: دوره نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی / مداخله ای»:
 • آشنایی با چارچوب مقالات حاصل از پروتکول و استاندارد نگارشی آن (SPIRIT)
 • آشنایی با چارچوب مقالات اصلی کارآزماییها و استاندارد نگارشی CONSORT-2010، ورژنهای فرعی و کاربردهای مهم آنها
 • آشنایی با فلسفه بخشهای مختلف یک مقاله کارآزمایی
 • چگونه بخشهای مختلف یک مقاله کارآزمایی را مینویسیم؟ (همراه با تمرینهای عملی)
  • عنوان
  • مقدمه
  • مواد و روشها
  • یافته ‏ها
  • بحث و نتیجه‏ گیری
 • تمرینهای عملی نگارش بخشهای مختلف یک مقاله کارآزمایی بالینی (بازنویسی یک مقاله کارآزمایی واقعی که کیفیت آن ضعیف است، توسط شرکت کنندگان از ابتدا تا انتها)
 • آشنایی با مهمترین و شایعترین نکات مورد توجه داوران مقالات کارآزمایی و نحوه پاسخدهی به آنها
 • آشنایی با ژورنالهای عمومی و اختصاصی برای مقالات کارآزمایی و چگونگی انتخاب و یافتن مقالات کارآزمایی
 • آشنایی با ارزیابی کیفیت یا ارزیابی نقّادانه مقالات کارآزمایی بالینی / مطالعه مداخله ای
 • .....
............. ادامه دارد ..............
بخش بعدی این مقاله را از اینجا مطالعه فرمایید.
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.