menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ شنبه
(1)
(0)
ثبت نام در وبینار دو روزه «تحلیل آماری مطالعات قبل و بعد و مطالعات با سنجشهای تکراری» در 17 و 24 اسفند
ثبت نام در وبینار دو روزه «تحلیل آماری مطالعات قبل و بعد و مطالعات با سنجشهای تکراری» در 17 و 24 اسفند

وبینار دو روزه «تحلیل آماری مطالعات قبل و بعد و مطالعات با سنجشهای مکرّر» با تمرکز بر استفاده از این روشها در نگارش مقالات مرتبط

 

چرا این روشهای تحلیل آماری، ضرورت و اهمیت دارند؟ 
انواع مطالعات پژوهشی که ساختار سنجش و جمع آوری داده های آنها، بصورت قبل و بعد (دو بار در کل مقطع زمانی مطالعه که بطور معمول، اما نه همیشه، در مطالعات مداخله ای مورد استفاده قرار میگیرد) یا بصورت سنجش تکراری یا Repeated Measures (سه بار یا بیشتر، در طول زمان انجام مطالعه) میباشد، کاربردهای متنوعی داشته و در انواع مطالعات با آزمودنیهای انسانی و حیوانی، مطالعات با دو یا بیش از 2 گروه تحت مطالعه، مطالعات مشاهده ای و مداخله ای و ...، مورد استفاده قرار میگیرد.  در ذیل، به برخی از دلایل ضرورت و اهمیت تحلیلهای آماری مرتبط با این طراحیها، اشاره میگردد: 


•    وفور و پر استفاده بودن این نوع طراحیها: در گرایشهای علمی مختلف و در مطالعات پژوهشی بسیار متنوع و متفاوت ...!!!
•    تحلیلهای آماری اشتباه و نادرست در این موارد: فقط در مورد تحلیلهای آماری قبل و بعد، بیش از 10 مقاله متدولوژیک در سالهای مختلف، به این تحلیلهای آماری نادرست اشاره نموده و رویکرد مناسب (صحیح) را در این مقالات، مورد تاکید قرار داده‏اند. لیکن متاسفانه بدلایل مختلف (عمدتاً ضعف دانش و مهارتهای پژوهشگران)، این تحلیلهای آماری نادرست، کماکان  ادامه دارند. لازم به ذکر است که در چند سال اخیر، در بسیاری از ژورنالهای معتبر، این تحلیلهای آماری نادرست، موجب ردّ مقاله شده است!!!
•    گزارشدهی ناقص و نامناسب این تحلیلهای آماری: در این تحلیلهای آماری، بویژه در مورد سنجش داده های مکرّر، استفاده مناسب از دو ابزار جدول و نمودار، بخوبی صورت نمیگیرد. چنانچه پژوهشگران با یادگیری شیوه تنظیم جداول و نمودارهای مربوطه، بتوانند این نقیصه را برطرف نمایند، خوانندگان اینگونه مقالات، درک بهتری از تفسیر نتایج مربوطه، خواهند داشت!
•    عدم استفاده و گزارشدهی شاخصهای «اندازه اثر» در کنار تحلیلهای آماری: در رویکردهای نوین تحلیلهای آماری، به گزارشدهی شاخص «اندازه / اندازه های اثر» متناسب با شرایط مطالعه پژوهشی، و استفاده از این شاخصها در تفسیر و نتیجه گیری نهایی، تاکید بسیار زیادی شده است. یکی از دلایل دشواری در تفسیر اینگونه طرحهای سنجش داده ها، این است که این طراحیها، به بیش از یک اندازه اثر، نیاز دارند. متاسفانه پژوهشگران، حتی آنهایی که با شاخصهای اندازه اثر، آشنایی دارند نیز، با این شرایط، چگونگی استفاده و گزارش دو اندازه اثر و تفسیر آنها، آشنایی ندارند.  
•    ..... 


آیا در این کارگاه آموزشی دو روزه، فقط آموزش تئوریک تحلیلهای آماری ارائه میگردد یا خیر؟ 
در این کارگاه آموزشی، تحلیلهای آماری مورد اشاره، بصورت نظری-عملی، آموزش داده میشود. ضمناً علاوه بر آموزش فلسفه انتخاب روشهای آماری متناسب با طراحی مطالعات و شیوه سنجش داده ها و ...، الگوریتم انتخاب روش آماری متناسب و همچنین نحوه انتخاب شاخص / شاخصهای «اندازه اثر» مناسب و مطلوب نیز تدریس میگردد. 
البته از نظر نرم افزاری، آموزشهای عملی این کارگاه، با نرم افزار Stata میباشد. دلایل استفاده از این نرم افزار، مطلوب نبودن نرم افزار SPSS در این تحلیلهای آماری است. هر چند ضعفهای نرم افزار SPSS در مجموع تحلیلهای آماری، به موضوعات و موارد متعدّدی وابسته است، لیکن یکی از ضعفهای این نرم افزار، محدودیت داشتن در این دو تحلیل آماری، بویژه تحلیلهای آماری در مطالعات با سنجشهای تکراری، میباشد.

 

ماهیت کارهای عملی، در این کارگاه آموزشی دو روزه، چگونه خواهد بود؟
در این کارگاه آموزشی یکروزه، از داده های مطالعات پژوهشی در شرایط واقعی استفاده میگردد. تجربیات دوره های قبلی نشان داده است که کارهای عملی با داده های واقعی، اثربخشی بالاتری در یادگیری، نسبت به سایر داده ها میباشد.
ضمناً یک تفاوت دیگر این آموزشها با سایر آموزشها در این است که در کنار تحلیل آماری عملی بر روی داده های واقعی، بر روی تفسیر و نتیجه گیری حاصل از این تحلیلهای آموزشی تیز تمرکز خواهیم داشت. با این شیوه، دانش و مهارتهای فراگیران، نه فقط در راستای اجرای آزمونهای آماری، بلکه بر روی تفسیر و نتیجه گیری آنها نیز ارتقاء خواهد یافت.

 

آیا این دوره آموزشی (وبینار یا آموزش آنلاین)، اختصاص به رشته ها یا گرایشهای علمی خاصی دارد (بعنوان مثال گروه علوم سلامت و پزشکی و ...) یا خیر؟
از آنجا که این دو نوع از تحلیلهای آماری و همچنین مطالعاتی که نیاز به این تحلیلهای آماری دارند، در تمامی رشته ها و گرایشهای علمی  از قبیل علوم سلامت (بهداشت، پزشکی و توانبخشی و ...)، روانشناسی (کلیه گرایشهای آن و حیطه های بین رشته ای)، علوم انسانی (علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد و ...)، علوم کشاورزی (زراعت، شیلات، صنایع غذایی و ...) و حتی علوم مهندسی و ....، کاربرد بسیار زیادی دارند، بنابراین هیچگونه محدودیتی برای استفاده شرکت کنندگان این دوره آموزشی، از این منظر وجود نداشته و تمامی حیطه های ذکر شده میتوانند در این وبینار شرکت نمایند. 

ضمناً از آنجا که استفاده از «اندازه های اثر» در تمامی حیطه ها و رشته های پیشگفت در طول 3-2 اخیر، به شدّت مورد تاکید ژورنالها و ادیتورها و داوران آنها قرار گرفته، شاید در هیچ دوره آموزشی مشابهی نتوانید این دانش و مهارتهای پیرامونی آنرا کسب نمایید. شرکت کنندگان این وبینار میتوانند با شرکت در این دوره و یادگیری مفاهیم و مهارتهایی که در آن آموزش داده میشود، به تمام سوالات و کامنتهای داوران و ادیتورهای ژورنالها، بخصوص ژورنالهای گروه Q1 یا چارک اول ژورنالهای حیطه ها و رشته های مختلف، پاسخ دهید.

 

سرفصلهای این کارگاه آموزشی دو روزه، چیست؟
•    آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی که دارای طرح جمع آوری داده های قبل و بعد یا سنجش مکرّر هستند و ملاحظات مختلف متدولوژیک مربوطه
•    تشریح سوء برداشتها و سوء عملکردهای شایع در طرحهای قبل و بعد و با سنجشهای مکرّر (تحلیل و تفسیر نادرست یا اشتباه در اینگونه شرایط) و مرور دلایل غیرموجّه بودن این تحلیلهای نادرست.
•    مرور سریع مراحل کار با نرم افزار Stata، مدیریت داده‏ها در این نرم‏افزار و آشنایی با برخی دستورات پرکاربرد.
•    آشنایی با نحوه توصیف داده ها، بویژه توصیف داده های مطالعات پژوهشی در مقطع زمانی پایه یا Baseline (همان تدوین و طراحی جدول 1 در مقاله)
•    یادگیری تحلیلهای آماری درست و مناسب، برای شرایط داده های قبل و بعد و سنجشهای مکرّر (آشنایی با خانواده تحلیل واریانس و تحلیل واریانس کوواریانس و آشنایی با روش تحلیل واریانس Mixed Method یا تحلیل واریانس با سنجشهای مکرّر یا Repeated Measures ANOVA و ...)
•    آشنایی با اندازه اثرهای پرکاربرد در روشهای آماری فوق (خانواده تفاضل میانگینها و خانواده اتا و پارشیل اتا و ...)
•    آشنایی با رسم نمودارها در طراحیهای فوق، بخصوص طراحیهای با سنجش مکرّر
•    مرور الگوریتم تفسیری اندازه اثر در شرایط فوق و دستیابی به نتیجه گیری مربوط به آنها.

 

در این کارگاه آموزشی دو روزه، چه مستنداتی در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد؟
در این دوره آموزشی، مواد و مستندات آموزشی زیر، در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت:
الف) کل فایلهای حاوی اسلایدهای کارگاه 
ب) فیلم رکورد شده از اسکرین کامپیوتر مدرس (صوتی تصویری یا فرمت فیلم) که شامل صدای مدرس بر روی توضیحات وی در خصوص مطالب اسلایدها یا کار بر روی نرم‏افزار یا .... بوده و دارای کیفیت HD میباشد. این فیلمها در بستر سامانه نئولج www.neolej.ir در اختیار شرکت کنندگان، قرار میگیرد.
ج) فایلهای دیتای سناریوها یا کارهای عملی، بهمراه خروجی یا output برنامه STATA 
د) تمرینهای عملی و راه حلهای مربوط به آنها
ه) مقالات کاربردی که در کلاس ارائه یا در باره آن بحث میشود. معمولاً این مقالات، دارای حداقل یک نکته کاربردی آموزشی، برای استفاده و بهره برداری فراگیران، دارد.

 

این کارکاه آموزشی دو روزه، در چه زمانهايي برگزار میگردد؟
این کارگاه آموزشی دو روزه، در ابتدا برای برگزاری با فرمت حضوری، برنامه ریزی شده بود، اما بخاطر شرایط اضطراری کشور و تعطیلی کلاسها و فعالیتهای آموزشی گروهی، تصمیم به برگزاری برنامه (بخاطر ضرورتهای آن) با فرمت آنلاین (غیرحضوری) گرفتیم. 
این کارگاه آموزشی در روزهاي شنبه 17 و 24 اسفند ماه 1398 خورشیدی برگزار میشود. اما بمنظور ارائه آموزشها در همان ساعات و زمانهاییکه در فرمت حضوری، پیش بینی شده بود، در هر روز، جلسات دو ساعته آنلاین نیز، بشرح ذیل تنظیم گردید:
•    جلسه اول از ساعت 9 تا 11 
•    جلسه دوم از ساعت 12 تا 14 
•    جلسه سوم از ساعت 14:30 تا 16:30 
دستورالعمل اتصال به سامانه کلاسهای آنلاین، متعاقب ثبت نام برای شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.
ضمناً چنانچه به هر علتی، شرکت کننده ای نتواند در تمام یا بخشی از یک جلسه آنلاین شرکت نماید، جای هیچگونه نگرانی نیست، چرا که برای تمامی شرکت کنندگان،  فیلم رکورد شده کلیه جلسات، با کیفیت HD ارسال خواهد گردید.

 

نحوه ثبت نام در این دوره آموزشی، چگونه است؟
شهریه این کارگاه آموزشی یکروزه، مبلغ 150،000 تومان، میباشد. البته این مبلغ بدون احتساب تخفیف بوده و برای علاقمندان و شرکت کنندگان این دوره آموزشی مبالغ تخفیفی در نظر گرفته شده است که برای اطلاع از جزئیات آن، به جدول زیر مراجعه نمایید.


توجه فرمایید که مبالغ شهریه‏ ها با احتساب تخفیفهای اعلامی بوده (یعنی مبالغ پس از اعمال تخفیفها، اعلام شده‏اند) و این مبالغ، مبنای واریز شهریه شرکت کنندگان میباشد.

 

 


لازم به ذکر است که برای ثبت نام در این دوره آموزشی، مطابق روال جدید ثبت نام و دسترسی به دوره‏های جدید آمارافزار، این فرایند از طریق سامانه نئولج به آدرس www.neolej.ir صورت میگیرد. برای این منظور، مراحل زیر را بترتیب، انجام دهید:
1-    در صورتیکه تا کنون در سامانه فوق، ثبت نام ننموده اید، ابتدا ثبت نام خود را در این سامانه که کاملاً رایگان است را انجام دهید. لازم به ذکر است که کلیه علاقمندانی که از ابتدای راه اندازی سامانه نئولج (از ابتدای سال 1398) در حداقل یکی از دوره های آموزشی آمارافزار، ثبت نام و شرکت نموده اند، نیازی به ثبت نام مجدد در این سامانه نداشته و از مسیر همان اکانت قبلی خود، واریز شهریه را انجام خواهند داد. 
2-    پس از انجام مرحله 1، علاقمندان باید جایگاه خود در جدول فوق، را با توجه به سوابق یا زمان ثبت نام مشخص نموده و سپس طی تماس تلفنی (یا پیامکی یا تلگرامی) با پشتیبان سامانه نئولج (جناب آقای مهندس کارآموز به شماره همراه 09916139137) و اعلام گروه مربوطه و سوابق دوره / دوره‏های آموزشی قبلی، کد تخفیف خود را دریافت نموده و سپس اقدام به اجرای فرایند واریز شهریه از سامانه نئولج، نمایند. 
لازک به ذکر است که در فرایند جدید ثبت نام از مسیر سامانه نئولج، پس از واریز شهریه بصورت اتوماتیک دسترسی شرکت کنندگان به محتوای آموزشی این دوره، پس از بارگذاری محتوای آموزشی، میسر گردیده و نیاز به اقدام دیگری توسط فراگیر، وجود ندارد.


«به امید سلامت و موفقیت همه دوست داران مباحث آمار کاربردی و برگزاری دوره آموزشی موفق»
 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.