menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شنبه
(0)
(0)
اولین دوره آموزشی آمار کاربردی با SPSS و STATA برگزار میگردد
اولین دوره آموزشی آمار کاربردی با SPSS و STATA برگزار میگردد
در طول دو دهه اخیر، استفاده و کاربرد روشهای آماری در پژوهشهای علوم مختلف، دستخوش دگرگونیهای کمّی و کیفی متعددی قرار گرفته است. تنوع روشهای آماری در کنار تنوع نرم افزارها و بسته های نرم افزاری آماری، تنها گوشه ای از این دگرگونی یا دگردیسی را نشان میدهد.
حال بدیهی است که پژوهشگران عصر حاضر نیز باید به تناسب این بالندگی و رشد کمّی و کیفی روشهای آماری و گستردگی کاربرد نرم افزارهای آماری، دانش و مهارت خود در این زمینه را ارتقاء داده تا ضمن تطابق با شرایط موجود، روز بروز بر این آمادگی و تسلط نیز بیفزایند. 
این دوره آموزشی که شاید تا کنون تجربه آن در کشور وجود نداشته، قصد دارد تا با یک طراحی مناسب از منظر محتوایی و روش ارائه آموزشها، بر روی مهمترین و کلیدی ترین مسائل و مشکلات فراروی محققین کشور در طراحی، اجراء و تحلیل آماری انواع مطالعات پژوهشی، تمرکز نموده تا بتواند از طریق ارتقاء دانش و کسب مهارتهای لازم، موجبات بهبود عملکرد فراگیران در زمینه های آمار کاربردی را فراهم نماید.    
هدف عملی و یا عملکردی این دوره یا کارگاه آموزشی بدین صورت تعریف شد که:
«فراگیران بتوانند بر اساس نوع مطالعه پژوهشی خود، روش/ روشهای آماری مورد نیاز در آن مطالعه را انتخاب نموده و در عمل، کلیه بخشهای توصیفی، تحلیلی تک متغیره و تحلیلی چند متغیره را به مرحله اجراء درآورده و بتوانند، گزارش یا مقاله حاصل از مطالعه پژوهشی خود را بشکل مطلوبی تدوین نمایند»
ضمناً در عمل فراگیران در هر یک از روشهای توصیفی و تحلیلی (اعم از تک متغیره یا چند متغیره)، قادر باشند بهترین یا مناسبترین ابزار عملی یا نرم افزاری را انتخاب نموده مطلوبترین خروجی را فراهم نمایند.
فلذا اگر قدری تامل در این هدف عملکردی داشته باشیم، در می یابیم که آموزش یا تسلط بر یک نرم افزار بطور انحصاری، نمیتواند این اهداف را محقق نماید و در عوض باید برای هر یک از اجزاء آماری پژوهش یا مقاله مورد نظر، بهترین و مناسبترین نرم افزار یا حتی بسته نرم‌افزاری، انتخاب گردیده و بتوانیم بر آن نرم‌افزار مسلط گردیم.
حال به ذکر سرفصلهای اولین دوره آموزشی آمار کاربردی مبتنی بر رویکرد «پیامد نگر» خواهیم پرداخت:
 • الف) آمار توصیفی:
  1. مبانی و رویکردهای عملی آمار توصیفی
  2. ابزارهای مختلف آمار توصیفی (جداول، نمودار، شاخصهای مرکزی و پراکندگی و ...)
  3. انتخاب مناسبترین/ مطلوبترین نرم افزار(ها) در توصیف داده ها
  4. کار عملی توصیف داده ها با نرم‌افزارهای مختلف آماری (SPSS و STATA و ...)
 • ب) احتمال و توزیعهای احتمالی:
  1. مبانی و اصول و قوائد احتمال، حل مسائل پایه احتمال یا استفاده از قوائد آن
  2. توزیعهای احتمالی مهم و کاربرد توزیع های احتمالی در پژوهشها و مقالات
  3. تولید متغیر با توزیع تصادفی یک احتمال (متغیر با توزیع نرمال، توزیع پواسون و ...)
  4. رسم نمودار توزیع یک متغیر با نرم افزارهای آماری و کار عملی
 • ج) مبانی آمار تحلیلی؛ آزمون فرضیه و برآورد:
  1. یادگیری روش آزمون فرضیه با مثالهای نرم افزاری
  2. یادگیری روش برآورد با مثالهای نرم افزاری
  3. یادگیری و کسب دانش و منطق نظری محاسبه حجم نمونه و محاسبه توان آزمونهای آماری
  4. کار با ماژولهای محاسبه حجم نمونه و توان مطالعات پژوهشی با STATA
  5. محاسبه حجم  نمونه در مطالعات و شرایط مختلف (قواعد عمومی)
 • د) انواع خطاها در مطالعات پژوهشی (تصادفی و سوگرایی)؛ ملاحظات روایی و پایایی ابزارها:
  1. آشنایی با منطق نظری و اصول کاربردی خطاها در مطالعات پژوهشی و روایی و پایایی سنجشها
  2. انواع اندازه ها و شاخصهای روایی و پایایی مورد استفاده در انواع مطالعات و مقالات
  3. کار با نرم افزارهای SPSS و STATA در محاسبه و برآورد شاخصهای روایی و پایایی
  4. چگونه یک مطالعه پایلوت انجام دهیم؟ چگونه این مطالعه را آنالیز و تفسیر نماییم؟
  5. در چه شرایطی نیاز به مطالعه پایلوت و تحلیلهای مربوطه، الزامی است؟
  6. نحوه نگارش یافته های حاصل از یک مطالعه پایلوت
 • ه) روشهای آماری تک متغیره در مطالعات پژوهشی و مقالات:
  1. کسب دانش و مهارت انتخاب روشهای آماری تک متغیره در مطالعات و مقالات (الگوریتم تصمیم گیری)
  2. آشنایی یا مبانی و اصول عملی آزمونهای t، Chi square، ANOVA، مک نمار، فیشر و ...
  3. نحوه انجام و اجرای روشهای آماری تک متغیره در نرم افزارهای SPSS و STATA
  4. نحوه گزارشدهی خروجی روشهای آماری تک متغیره در گزارشات و مقالات پژوهشی
  5. کار عملی با نرم افزارهای SPSS و STATA و تنظیم جداول و نمودارها بمنظور گزارشدهی روشهای آماری تک متغیره
  6. مقایسه روشهای آماری تک متغیره پارامتریک و نان پارامتریک (مزایا و محدودیتها)
  7. چگونگی استفاده از راهکار ترانسفورماسیون (تغییر متغیر) و انجام آن با نرم افزار
 • و) شاخصهای اندازه اثر و کاربرد آن در آمار تحلیلی:
  1. نحوه تشخیص و شناخت شاخص اندازه اثر در شرایط مختلف آزمونهای آماری
  2. طبقه بندی شاخصهای اندازه اثر مختلف
  3. چگونه شاخصهای اندازه اثر مختلف را محاسبه و تفسیر کنیم؟
  4. کار عملی با نرم افزارهای SPSS و STATA در محاسبه و تفسیر شاخص اندازه اثر
  5. چگونه با کمک شاخصهای اندازه اثر، نتایج مطالعات غیرمعنی دار را تفسیر کنیم؟
 • ز) روشهای آماری چند متغیره و کاربرد آنها در مطالعات و مقالات پژوهشی:
  1. طبقه بندی روشهای آماری چند متغیره (مزایا و محدودیتهای آنها)
  2. نحوه انتخاب و الگوریتم تصمیم گیری کاربرد روشهای چند متغیره در مقالات و مطالعات
  3. آشنایی با اصول و راهکارهای اجرایی روشهای چند متغیره پایه: ANOVA/ANCOVA، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک؛ پیش فرضهای پایه، ملاحظات مختلف و اجرای آنها
  4. نحوه انجام روشهای آماری چند متغیره پایه با نرم افزارهای SPSS و STATA و تفسیر خروجیهای آنها
  5. نحوه تنظیم گزارشات و مقالات در شرایط استفاده از روشهای چند متغیره پایه
  6. آشنایی با استانداردهای نگارش روش کار و یافته ها در مقالاتی که از این روشها استفاده میکنند (راهنمای SAMPL)
  7. نگارش بخش «روشهای آماری» و «یافته ها» در یک مقاله استاندارد که با روشهای آماری چند متغیره، آنالیز گردیده اند (کار عملی با نرم افزار + نگارش مقاله)
 • ح) ملاحظات آماری اختصاصی طراحیهای مطالعات مشاهده ای و کارآزمایی در علوم زیستی پزشکی:
  1. آشنایی و مرور گایدلاینهای نگارشی (بخشهای روشهای آماری و یافته ها) مطالعات پرکاربرد مقطعی، مورد شاهدی، کوهورت، کارآزماییهای بالینی و ...
  2. کار عملی آنالیز داده های مطالعات مقطعی، مورد شاهدی، کوهورت و کارآزمایی بالینی با نرم افزارهای SPSS و STATA و شناسایی نقاط قوت و ضعف این نرم افزارها
  3. نگارش چارچوب مقالات مختلف منطبق با طراحیهای فوق
 ​مدت زمان این دوره آموزشی:
با توجه به سرفصلهای تدوین شده، حداقل ساعات آموزشی مورد نیاز این دوره، 60 ساعت میباشد که در 15 جلسه 4 ساعته ارائه خواهد گردید. در کلیه جلسات 4 ساعته، ارائه مباحث نظری، کار عملی با نرم افزارهای آماری SPSS و STATA، حل تمرین یا مسائل کاربردی و ...، انجام میشود.
این دوره آموزشی، در فرصت زمانی تعطیلات بین دو نیسمال تحصیلی اول و دوم سال تحصیلی 96-1395، یعنی نیمه اول بهمن ماه سال جاری، آغاز و تلاش خواهد گردید که بمنظور جلوگیری از طولانی شدن این دوره، جلسات اولیه این دوره آموزشی در بهمن ماه سال جاری، دو جلسه در هفته برگزار گردد. زمان برگزاری جلسات این دوره آموزشی، از 8:30 تا 13:15  پیش بینی شده که با احتساب مجموعاً 45 دقیقه استراحت، در برگیرنده، 4 ساعت مفید آموزشی خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که بدنبال درخواستهای مکرر فراگیران و علاقمندان این دوره آموزشی، برنامه نظر سنجی برای تنظیم بهترین چارچوب زمانی برای ارائه این دوره آموزشی، طراحی شده است که در لینک زیر قرار داده شده است. شما عزیزان میتوانید با رفتن به لینک زیر، به چند سوال این پرسشنامه پاسخ داده تا انشاءالله با تحلیل این نظر سنجی و بر اساس پاسخ اکثریت علاقمندان، برنامه زمانی برگزاری کلاسهای حضوری این دوره، تدوین گردیده و سپس به اطلاع همه فراگیران، رسانده شود. منابع و مستندات دوره آموزشی:
در این دوره آموزشی، کلیه محتوای ارائه شده شامل اسلایدها، مسائل و کارهای عملی (practical) بهمراه حل آنها و خروجی نرم افزارهای آماری SPSS و STATA در اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت.
ضمنا کتب زیر که بعنوان مرجع این دوره در نظر گرفته شده اند نیز به فراگیران اهداء خواهد گردید:
 1. Field, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage, 2009. 3rd edition (SPSS Book Rank #1 among Book Best Sellers of STATISTICS books based on Amazon Report)
 2. Dupont, William D., and William Dudley Dupont. Statistical modeling for biomedical researchers: a simple introduction to the analysis of complex data. Cambridge University Press, 2009. (This Book wrote based on STATA package and the Book’s datasets are available)
 
شهریه این دوره آموزشی:
 شهریه یا بهتر است بگوییم، مبلغ سرمایه گذاری محققین یا علاقمندان بر روی خود و برای کسب دانش و مهارتهای مورد اشاره، براساس جدول زیر و مولفه های زمان پرداخت و همچنین سابقه فراگیران از نظر شرکت در کلاسهای بنده، در دو بخش (دو قسط) پرداخت میگردد. کل مبلغ سرمایه گذاری، بصورت زیرخط دار مشخص گردیده است. برای فراگیرانی که تا پایان روز 1 بهمن ماه قسط اول از مبلغ کل (مبلغ مندرج در روبروی واژه «اول» در جدول زیر) را پرداخت نموده  و همچنین فراگیرانی که حداقل در یکی از دوره های قبلی اینجانب، شرکت نموده باشند، تخفیفهایی در نظر گرفته شده که در جدول ذیل، مشخص گردیده است. 

 
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.