menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۸/۸/۱ چهارشنبه
(0)
(0)
ششمین دوره آموزشی صفر تا صد کارآزماییهای بالینی در دانشکده پرستاری، برگزار میگردد
ششمین دوره آموزشی صفر تا صد کارآزماییهای بالینی در دانشکده پرستاری، برگزار میگردد

مقدمه و اهمیت کارآزماییهای بالینی:
چنانچه مطالعات پژوهشی را از منظر قدرت شواهد تولیدی رتبه بندی نماییم، بعد از مطالعات مرور سیستماتیک / متاآنالیزها، نوبت به کارآزماییهای بالینی میرسد. به عبارت دیگر، در بین انواع پژوهشهای اولیه، کارآزماییهای بالینی رتبه نخست را دارند. این موضوع هم در رویکرد «سطوح یا هرم شواهد » و هم در سایر رویکردهای سطح بندی / رتبه بندی شواهد حاصل از انواع مطالعات پژوهشی، مورد تاکید قرار گرفته است.

بعنوان مثال، در رتبه بندی شواهد «کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده»، سطوح شواهد «مرکز مبتنی بر شواهد اکسفورد (بریتانیا)» و همچنین رتبه بندی شواهد «کارگروه کانادایی آزمونهای دوره ای سلامت»، قدرت یا کیفیت شواهد حاصل از کارازماییهای بالینی، نسبت به سایر مطالعات اولیه پژوهشی بالاتر در نظر گرفته شده است.

 

حال به دلایل اصلی یا مهم قدرت بالاتر شواهد تولیدی این دسته از مطالعات پژوهشی اشاره میکنیم:
•    ماهیت مداخله ای این مطالعات: همانطور که میدانیم، همواره مطالعات مداخله ای نسبت به مطالعات مشاهده ای در ارزیابی یا اثبات یک رابطه علیّتی (یا اثرات یک عامل / مداخله)، قویترند.
•    استفاده از پدیده / راهکار تخصیص تصادفی : در اکثر کارآزماییهای بالینی، دو یا چند نوع درمان (یا مداخلات مختلف) بصورت کاملاً تصادفی به دو یا چند گروه، تخصیص پیدا میکند. این راهکار در درجه اول، پیشگیری کننده از سوگرایی انتخاب بوده، ضمن اینکه این پدیده در بین راهکارهای کنترل کننده مخدوشگرها نیز، قویترین و موثرترین راهکار میباشد.  
•    استفاده از راهکار مفید کورسازی : این پدیده که با توجه به سطح کورسازی (اینکه کورسازی در چه فرد/ افرادی در مطالعه صورت گرفته باشد)، به معنی عدم اطلاع از ماهیت مداخله در گروههای تحت درمان / مداخله میباشد. در ترمینولوژی معمول کارازماییهای بالینی، سطح اول کورسازی را به عدم اطلاع بیماران یا آزمودنیهای مطالعه و سطح دوم کورسازی را به عدم اطلاع در سطح ارزیابی کنندگان پیامد تحت مطالعه، اطلاق مینمایند. پدیده کورسازی بطور معمول سوگرایی اطلاعات یا اندازه گیری را کاهش میدهد.
•    ...

از منظر تاریخچه، از دهه 1930 میلادی، آغاز اجرای کارآزماییهای مدرن بود و اولیه ترین کارآزماییها را کارآزماییهای بدون گروه مقایسه (کنترل) یا کارآزماییهای غیرتصادفی با ضعفهای عمده متدولوژیک تشکیل میدادند. رفته رفته با پیشرفت علم متدولوژی و از طرف دیگر گسترش استفاده از این مطالعات در ارزیابی اثربخشی (و ایمنی ) درمانهای توصیه شده یا پیشنهادی، کارآزماییها نیز رشد کمّی و کیفی را تجربه نمودند. گسترش صنایع داروسازی و پیشرفتهای مربوطه نیر به این رشد کمک قابل توجهی نمود.
بهر حال بیشترین و مهمترین رشد متدولوژیک کارآزماییها از سالهای پایانی دهه 1990 میلادی اتفاق افتاد. سرآغاز این دوره، تکوین و انتشار راهنما / استاندارد نگارشی کارآزماییهای بالینی، تحت عنوان CONSORT   بود. در سالهای آغازین قرن بیست و یکم، یعنی سال 2006، الزام به ثبت پروتکولهای کارآزماییهای بالینی، این مطالعات را از منظر متدولوژیک وارد مرحله تازه ای نمود. بطوریکه در طول بیش از 10 سالی که از این برهه زمانی (سال 2006) گذشته است، متدولوژی این مطالعات و به تبع آن، شرایط اجرایی کارآزماییها، تحوّلات بنیادی را پشت سرگذاشته است.
حال میتوان برای درک بهتر و سریعتر این تحوّلات در این دسته از مطالعات، کارآزماییهای انجام شده سالهای 2015 به بعد (سه سال اخیر) را با کارازماییهای سالهای قبل از 2005، مقایسه نماییم. آنگاه بخوبی میتوان به تفاوتهای متدولوژیک و شرایط اجرایی این مطالعات در فاصله حدود یک دهه، واقف شد.
بدیهی است که این تحولات، در سطح نگارش مقالات و برای پژوهشگران کارآزماییهای بالینی در سطح کشورمان، ملاحظات جدی و بزرگی را ایجاد میکند که عدم توجه به آنها، پذیرش مقالات منتجّ از کارآزماییها را با دشواریهای متعدّدی همراه میسازد. ارزیابیهای علم سنجی و کتابشناختی غیررسمی در دوره زمانی پایان سال 2017 و ابتدای سال 2018، نشان میدهد که رشد انتشار مقالات حاصل از کارآزماییها، روند کاهشی داشته که نشانگر مثبتی برای پژوهش کشور، بخصوص پژوهش بالینی نیست.
فلذا هدف اصلی از طراحی این دوره کاربردی، آموزش مبانی و راهکارهای طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی با تمرکز و تاکید بر تحولات 15-10 سال اخیر است که متاسفانه اکثریت پژوهشگران کشورمان، با این تحولات آشنایی ندارند.

گروه هدف دوره آموزشی «طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی»:
•    کلیه اعضای هیات علمی (اعم از اعضای هیات علمی بالینی، پرستاری، مامایی و سایر گرایشهای علوم پزشکی و سلامت)
•    کلیه متخصصین بالینی (Clinicians) علاقمند به فعالیتهای پژوهشی یا آموزشی
•    سایر متخصصین یا اعضای هیات علمی غیربالینی علاقمند به طراحی مطالعات مداخله ای
•    مدرسین دانشگاهی
•    پژوهشگران مراکز تحقیقات، پژوهشکده ها یا پژوهشگاهها (با اولویت مراکز حیطه علوم بالینی یا گرایشهای وابسته)
•    دستیاران تخصصی و فوق تخصصی گرایشهای مختلف بالینی و علوم وابسته
•    دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد و یا دکترای تخصصی از تمامی رشته‏ها یا علوم مختلف مرتبط با علوم پزشکی (اعم از گرایشهای علوم بالینی، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی و ...)
•    داوران ژورنالهای علوم پزشکی یا بین رشته ای (بین یک رشته گروه پزشکی با هر گرایش دیگر)
•    سایر علاقمندان به مطالعات مداخله ای علوم پزشکی یا سلامت

اهداف دوره آموزشی «طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی»:
گروه هدف این دوره آموزشی، پس از شرکت در این دوره، قادر خواهند بود:
1.    با ساختار متدولوژیک کارآزماییها یا مطالعات مداخله ای آشنا شده و مولفه های مهم این دسته از مطالعات با تمرکز بر رویکردهای نوین (گروه مقایسه، تصادفی سازی، کورسازی، ریزش حاصل از پیگیری، تدوین و نگارش پروتکول، انحراف از پروتکول مطالعه، پیامدهای اولیه در مقابل پیامدهای ثانویه، پدیده «معنی داری آماری» یا «حداقل تفاوت مهم» / «حداقل تفاوت مهم بالینی»، تحلیل آماری اولیه در مقابل تحلیل آماری تکمیلی یا ثانویه و ...) را شناخته، هدف اصلی و مصادیق عملی آنها را بدانند.
2.    انواع مختلف طراحی در کارآزماییها را فرا گرفته، قادر به رتبه بندی این طراحیها از منظر قدرت و کیفیت متدولوژیک بوده و نقاط قوت و ضعف هر یک از این طراحیها را بدانند.
3.    انواع مختلف طبقه بندی کارآزماییهای بالینی و کاربرد هر یک از این طبقه بندیها را بدانند.
4.    فازهای اجرایی یک کارآزمایی بالینی از جمله فاز طراحی و نگارش پروپوزال / پروتکول، فاز تصویب یا تایید کمیته ها یا شوراهای مختلف، فاز ثبت پروتکول در سامانه های معتبر ثبت کارازماییها، فاز ورود بیماران به مطالعه و تخصیص درمانها یا مداخلات، فاز پیگیری یا follow-up، فاز سنجش یا ارزیابی پیامدها، فاز تحلیل آماری و فاز نتیجه گیری یا تفسیر را بخوبی بشناسند و ملاحظات نوین (طی 15-10 سال اخیر) این مراحل یا فاز بندی را فرا گیرند.
5.    قادر به تعیین اهداف کارآزمایی به تفکیک هدف / اهداف اولیه و اهداف ثانویه، با توجه به دانش زمینه ای، ماهیت متغیر پیامد (پیامدها)، ماهیت کوورایتها یا مخدوشگرهای بالقوه و ... باشند.
6.    اجزاء و فعالیتهای مختلف زیر مجموعه فاز طراحی مطالعه و نگارش پروتکول را بدانند، قادر به نگارش یک پروتکول کامل کارآزمایی بالینی با معیارهای مطلوب آن بوده و ملاحظات مهم این فاز اجرایی (با تاکید بر ملاحظات جدید مانند رویکرد نوین محاسبه حجم نمونه، برنامه به اشتراک گذاری داده های آزمودنیها یا Data Sharing Plan، برنامه تحلیل آماری یا Statistical Analysis Plan و ...) را فرا گیرند.
7.    از ملاحظات مختلف مرتبط با دو گام مهم کارآزمایی، یعنی فاز اجرایی ورود بیماران به مطالعه و فاز پیگیری یا Follow-up، مطّلع بوده، ضمن اهمیت دادن به برخی فعالیتهای مهم زیر مجموعه این دو فاز، مانند «مرحله Run-in Period» و «انحراف از پروتکول»، رویکردهای مختلف اجرایی، بالینی و آماری موارد «انحراف از پروتکول» را به مطلوبترین شکل ممکن، پیش بینی نمایند.
8.    قادر به طراحی مطلوبترین گزینه یا آلترناتیو در مولفه های «تخصیص تصادفی»، «کورسازی» و تعیین سطح / سطوح آن، مدت زمان پیگیری، تعداد مراحل سنجش پیامد (یکبار، دو بار، سه بار و بیشتر) و اقدامات پیشگیرانه از ریزش آزمودنیها در فاز پیگیری و ...، باشند.  
9.    قادر به پیش بینی روشهای تحلیلهای آماری، به تفکیک تحلیلهای اولیه و ثانویه (تکمیلی) بوده و ملاحظات مرتبط با پیش بینی، اجراء و نگارش هر یک از این دو دسته تحلیل آماری را بدانند.
10.     قادر به محاسبه یا برآورد «اندازه اثر » مرتبط با پیامدهای اولیه و ثانویه بوده و همچنین بتوانند، مهارت انتخاب بهترین اندازه اثر، در شرایطی که امکان محاسبه/ برآورد چند اندازه اثر وجود دارد، کسب نمایند.
11.     قادر به تفسیر تحلیلهای آماری انجام شده، به تفکیک تحلیلهای اولیه و ثانویه بوده و بتوانند ملاحظات آینده هر یک از این دو دسته تحلیل را بطور شفاف تبیین نمایند (لازم به ذکر است که این ملاحظات، در بخش «بحث» مقاله منتج از یک کارآزمایی بالینی، مورد استفاده قرار میگیرد).
12.     قادر به انجام برخی رویکردهای شایع آنالیز آماری در کارآزماییهای بالینی در شرایط مختلف مانند «انتخاب معتبرترین و در عین حال مناسبترین اندازه اثر»، «تحلیلهای اختصاصی Equivalence Trials یا Non-Inferiority Trials»، «آنالیزهای تصحیح شده یا Adjusted Analysis»، «مقایسه دو رویکرد آنالیز آماری مختلف Per Protocol (PP) و Intention to Treat (ITT) و تفسیر وضعیتهای مختلف تفاوت یا تشابه یافته های بین این دو رویکرد»، «ارزیابی تاثیر پدیده loss to follow-up بر روی یافته های اصلی یک کارآزمایی از منظر آماری»، «رویکردهای مختلف تحلیل حساسیت و سنجش نیاز به این رویکردها»، «اجرای یک آنالیز بینابینی یا Interim Analysis» و ....
13.    با ابزارهای موجود در زمینه ارزیابی نقادانه / داوری مقالات کارآزماییهای بالینی آشنا شده و مهارت ارزیابی نقّادانه / داوری با حداقل یک ابزار معتبر در این زمینه را کسب نمایند.
14.    با راهنما یا استاندارد نگارش مقالات کارآزمایی بالینی (CONSORT) و آخرین ویرایش آن (ویرایش 2010) آشنا شده و ضمن تسلط به ایتمهای این استاندارد، ورژنهای فرعی مختلف آن (Extensions) و کاربردهای آنها را نیز فرا گیرند.
15.     مفهوم عملی و کاربردی ایتمهای مختلف استاندارد نگارشی CONSORT و مصادیق آنها در مقالات با کیفیت حاصل از کارآزماییهای بالینی را بدانند و قادر به تشخیص و بکارگیری این ایتمها در شرایط عملی باشند.

 

روشهای تدریس در دوره آموزشی «طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی»:
محتوای این دوره آموزشی ارزشمند و کاربردی، با استفاده از روشهای تدریس زیر، ارائه خواهد شد:
    سخنرانی و ارائه مباحث نظری با استفاده از اسلایدهای پاورپوینت، در اکثر بخشهای این دوره مورد استفاده قرار میگیرد.
    استفاده از مثالهای عملی و متون موجود در مقالات، بطور عمده برای بخشهای ارزیابی نقّادانه یا داوریها، مورد استفاده قرار میگیرد.
    کارهای عملی گزارشی، در بخشهای نیازمند مستند سازی یا گزارش نویسی مانند تدوین پروتکول، تدوین برنامه تحلیل آماری و ...، مورد استفاده قرار میگیرد.
    تمرینهای عملی محاسباتی، در بخشهای محاسبه حجم نمونه و ...، استفاده میشود.
    تمرینهای عملی مبتنی بر تحلیلهای آماری با کمک نرم افزارهای آماری مختلف (بطور عمده و اساسی از نرم افزار Stata ویرایش 14 استفاده خواهد گردید) در بخشهای تدوین یافته های مقالات کارازمایی، استفاده میگردد.
کل محتوای این دوره آموزشی، با توجه به اهداف و شیوه های آموزشی آن، در قالب 30 ساعت آموزش نظری و عملی طراحی گردیده است.
در این دوره آموزشی، به فراگیران قویاً تاکید میگردد که از همان ابتدای دوره آموزشی، یک موضوع / عنوان برای طراحی یک کارآزمایی بالینی مرتبط با رشته تخصصی یا فیلد پژوهشی خود (یا مرکزی که در آن شاغلند) انتخاب نموده تا طی این دوره آموزشی، با دانش و مهارتهایی که کسب مینمایند، بتدریج پروپوزال / پروتکول پروژه خود را تدوین یا تکمیل نمایند. به این کار یا فعالیت تمرینی، «پروژه عملی» اطلاق میگردد.
بدیهی است که با توجه به ماهیت تیمی اجرای پروژه های پژوهشی، چنانچه علاقمندان در قالب تیمهای 4-2 نفره، در این دوره آموزشی شرکت نموده و فرصت کار بر روی موضوع مورد علاقه خود را داشته باشند، اثربخشی و کیفیت آموزشها نیز، ارتقاء خواهد یافت.
البته فراگیرانی که از قبل بر روی موضوع / عنوانی کار نموده و در واقع داری پروپوزال / پروتکول ناتمام میباشند نیز، امکان کار و فعالیت (با شیوه دقیق و علمی که در این دوره فرا میگیرند) بر روی همان موضوع را دارند و اصراری به انتخاب عنوان / موضوع جدیدی نیست.
چنانچه فراگیرانی در این دوره دارای پروژه کارازمایی بالینی در حال اجراء (پروتکول آنها نهایی بوده و یا ثبت نیز شده، فعالیتهای پروژه در یکی از مراحل ورود بیماران، پیگیری، سنجش پیامدها و ... باشد) باشند، میتوانند از دانش و مهارت آموخته برای اصلاح یا ارتقاء کیفیت متدولوژیک پروژه خود استفاده نموده و با فرض اینکه اگر در فاز طراحی کارازمایی خود بودند، چگونه این مطالعه را طراحی مینمودند؟ پروژه عملی خود را بصورت بهینه طراحی نمایند.
لازم به توضیح است که همراهی کارهای عملی شرکت کنندگان با مباحث آموزشی این دوره، ضمن ارتقاء دانش و کسب مهارت فراگیران، امکان دستیابی به یک یا چند پیامد عملی این دوره آموزشی (تدوین و نگارش پروتکول، ثبت پروتکول، نگارش و انتشار مقاله پروتکول و مهمتر از همه، انتشار یک مقاله حاصل از کارآزمایی بالینی) را افزایش خواهد داد. تجربه بنده در این آموزشها نشان داده که فراگیرانی که به حداقل یک پیامد عملی دست می یابند، بعد از اتمام این دوره آموزشی نیز، کار بر روی حیطه کارآزماییهای بالینی را ادامه داده و درصد قابل توجهی از این افراد، مقالات متعددی از این دسته، منتشر مینمایند.

ضمناً شرکت کنندگان یکی از دوره های قبلی بنده، یعنی طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی یا دوره آموزشی نگارش مقالات کارازماییهای بالینی، توانسته اند به ارتقاء عملکردی مرتبط با این مطالعات دست یابند که در اینجا به چند مصداق عینی و عملی، اشاره مینمایم:
    ارتقاء سطح مقالات آنها از ژورنالهای معمول یا ژورنالهای با ایمپکت پایین به ژورنالهای با ایمپکتهای بالاتر (در برخی موارد این ارتقاء برای خود فراگیران نیز دور از دسترس تصور میشد. بعنوان مثال در یک مورد سطح مقالات از ژورنالهای بدون IF به ژورنالهای با IF بین 7-6 ارتقاء یافت)
    انتشار مقاله حاصل از پروتکول کارازمایی بالینی (تا قبل از این آموزشها، فاقد این دانش و تجربه بوده است)
    کسب مهارت داوری مقالات کارازمایی بر روی تعداد قابل توجهی از مقالات کارآزمایی: در چند نمونه از فراگیران، این افراد به داوران رسمی ژورنالهای تخصصی کارآزماییها تبدیل شده و در کنار این فعالیتها از امتیازات متعدد دیگری مانند تخفیفات قابل توجه برای انتشار مقالات خود و ....، برخوردار شده اند.

 

شیوه ارائه دوره آموزشی «طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی»:
این دوره آموزشی شامل 7 روز آموزش کلاسهای حضوری بوده که شرکت کنندگان در 7 هفته متوالی، طی روزهای یکشنبه، در آن حضور خواهند یافت. ساعات برگزاری کلاسها در روزهای اعلام شده، از ساعت 8:00 تا 12:30 بوده که درمجموع مشتمل بر 30 ساعت آموزش میباشد.
همچنین، مطابق تجربیات قبلی بنده و مفید بودن جلسات رفع اشکال برای فراگیران، یک جلسه 4 ساعته رفع اشکال نیز پس از اتمام دوره آموزشی و بصورت یک جلسه حضوری از ساعت 8:30 تا 12:30، برگزار خواهد گردید. در این جلسه به سوالات و ابهامات فراگیران، پاسخ داده میشود. بدیهی است که زمان این جلسه به مجموع ساعات آموزشی این دوره اضافه میگردد.

 

نحوه برگزاری دوره آموزشی «طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی»:
مطابق با بررسیهای انجام شده و با تکیه بر تجارب گذشته و با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی سهم قابل توجهی از گروه هدف این دوره آموزشی که امکان حضور کامل یا مستمر در این دوره آموزشی نسبتاً طولانی را ندارند (مانند متخصصین محترم ساکن شهرستانهای کشور و ...)، شرکت کنندگان این دوره آموزشی میتوانند از یکی از دو شیوه حضوری یا غیرحضوری، استفاده نمایند.
    شرکت کنندگان حضوری، در 7 روز کلاسهای حضوری این دوره (روزهای یکشنبه 7 هفته متوالی) حضور دارند.
    شرکت کنندگان غیرحضوری، بجای حضور در کلاسهای حضوری، فیلم رکورد شده 7 جلسه حضوری (فیلم رکورد شده از اسکرین کامپیوتر مدرس این دوره آموزشی با کیفیت HD که شامل کلیه مباحث مطرح شده از ابتدا تا انتهای روزهای آموزشی خواهد بود) را پس از برگزاری کلاسهای حضوری (حداکثر تا 24 ساعت بعد از برگزاری جلسات حضوری) دریافت مینمایند.
    البته لازم به ذکر است که در این دوره آموزشی، کلیه جلسات آموزشی، رکورد شده و به فیلم آموزشی، تبدیل میگردد. بنابراین شرکت کنندگان حضوری که بهر دلیلی نتوانند در یک یا چند جلسه حضوری، شرکت نمایند، امکان بهره برداری از فیلمهای رکورد شده این جلسات را دارند.
بدیهی است که حضور در جلسه رفع اشکال (پایان دوره) برای کلیه شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری، بلامانع میباشد. البته این جلسه نیز با هدف بهره برداری آموزشی کلیه فراگیران، رکورد شده و به فیلم آموزشی، تبدیل خواهد گردید.


خدماتی که به شرکت کنندگان دوره آموزشی «طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی» ارائه میگردد:
ثبت نام کنندگان و شرکت کنندگان این دوره آموزشی از خدمات زیر استفاده مینمایند:
•    دریافت بسته یا Package آموزشی این دوره، شامل:
o    کلیه اسلایدهای ارائه شده در این دوره آموزشی (جلسات حضوری + جلسات آنلاین)
o    دو کتاب الکترونیک ارزشمند مرتبط با طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییها
o    مقالات مفید و آموزشی که در این دوره مورد استفاده قرار میگیرد (فایل pdf)
o    تمرینهای عملی و کارهای عملی ارائه شده در این دوره
o    پاسخ تمرینها و کارهای عملی که در برخی موارد شامل خروجی آنالیزهای انجام شده با نرم افزار Stata، میباشد.
o    فیلم رکورد شده حاصل از کلاسهای جلسات حضوری
•    پذیرایی میان وعده (به شرکت کنندگان حضوری)
•    استفاده از خدمات مشاوره مدرس دوره (دکتر کشتکار) بصورت حضوری (در روزهای برگزاری کلاس حضوری) یا ایمیلی (در طی 7 هفته برگزاری دوره آموزشی)
•    استفاده از جلسه رفع اشکال که بصورت مجزا از کلاسهای این دوره در پایان دوره برگزار میگردد.
•    گواهی شرکت و حضور در این دوره آموزشی با تایید ریاست محترم دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه ثبت نام در دوره آموزشی «طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییهای بالینی»:
مبنای محاسبه شهریه این دوره آموزشی، ساعات آموزشی، خدمات مشاوره و همچنین دسترسی به محتوای آموزشی (فیلمهای آموزشی و سایر محتوای کمک آموزشی که از مسیر سامانه نئولج یا www.neolej.ir در دسترس شرکت کنندگان قرار میگیرد)، میباشد. این شهریه در مجموع برای این دوره آموزشی 30 ساعته، 950،000 تومان میباشد.
البته همانند تمام دوره های آموزشی آمارافزار، تخفیفهایی بشرح ذیل برای علاقمندان در نظر گرفته شده که انواع این تخفیفها، در جدول ذیل درج گردیده است:

 

 

برای قطعی نمودن ثبت نام، دو مرحله زیر را اجراء نمایید:
1-    همانطور که در جدول فوق ملاحظه مینمایید، پس از مشخص نمودن فرمت شرکت در این دوره (حضوری، غیرحضوری) و وضعیت سوابق شما از نظر شرکت در دوره های آموزشی قبلی مرتبط (بند A جدول) و همچنین زمان قطعی نمودن ثبت نام یا واریز شهریه، شهریه خود را مشخص نمایید.
2-    شیوه واریز یا پرداخت شهریه، از ابتدای سال 1398، بصورت پرداخت الکترونیک از طریق سامانه «نئولج» (به آدرس http://www.neolej.ir) میباشد. چنانچه قبلاً در این سامانه ثبت نام ننموده اید، ابتدا یکبار در این سامانه ثبت نام نمایید. ثبت نام در این سامانه رایگان میباشد. ضمناً فراگیران مشول بندهای A و B، پس از ثبت نام باید طی تماس با پشتیبانی سامانه نئولج (به شماره 09916139137)، ضمن ارسال مشخصات خود و دوره / دوره های آموزشی قبلی که در آن شرکت نموده اند (موارد مرتبط مندرج در جدول فوق)، منتظر دریافت کد تخفیف برای اعمال تخفیف مورد نظر خواهید شد و در نهایت پس از دریافت کد مزبور، واریز شهریه را مطابق جدول فوق، انجام خواهید داد.
لازم به ذکر است که تایید واریز شهریه در این سامانه، بمنزله تایید ثبت نام بوده و دیگر نیاز به اقدام خاصی از سوی کاربر، نخواهد بود.
دسترسی کلیه شرکت کنندگان به یکایک محتوای آموزشی این دوره (اعم از فیلمهای رکورد شده حاصل جلسات حضوری، اسلایدهای جلسات، تمرینها، مقالات مرتبط با ارزیابیهای نقّادانه و ....)، از طریق سامانه نئولج، صورت میگیرد و به عبارت دیگر، هر یک از کاربران با وارد نمودن شناسه و رمز عبور خود، وارد صفحه اصلی دوره های شرکت نموده شده و سپس میتواند از محتوای این دوره و یا هر یک دوره‎هایی که قبلاً در آنها ثبت نام نموده، بهره مند گردد.

 

همانطور که در راهنمای این سامانه ملاحظه نموده اید، دسترسی به کلیه محتوای هر یک از دوره های آموزشی، منحصراً برای فرد ثبت نام نموده بوده و از در اختیار قرار دادن این محتوا به دیگران، جداً و اکیداً خودداری فرمایید. این سامانه مجهز به تکنولوژیهای بسیار مدرن ردیابی فایل بوده و در صورتیکه مورد فوق، بهر دلیلی رعایت نشود، اطلاعات فرد نقض کننده (هر دو فرد ارسال کننده و دریافت کننده غیرقانونی محتوا)، از طریق این تکنولوژی در اختیار پشتیبانی فنی نئولج و ...، قرار گرفته و مطابق با قوانین نقض مالکیت معنوی، اقدام خواهد گردید.

مکان برگزاری این دوره آموزشی، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، واقع در انتهای خیابان نصرت، نرسیده به میدان توحید، خواهد بود.

 

«به امید دیدار همه دوست داران مباحث پژوهشی و برگزاری دوره آموزشی موفق»

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.