menusearch
amarafzar.ir
(0)
(0)
دوره های مرور سیستماتیک و متاآنالیز
با توجه به نیاز بسیار شدیدی که در گروههای مختلف پژوهشگران، اعم از اعضای هیات علمی، متخصصین، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ... در مورد طراحی، اجراء و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و همچنین روشهای آماری فراتحلیل یا متاآنالیز، وجود داشت، تلاش زیادی را در طول 7 سال اخیر بر روی آموزش تخصصی و مبتنی بر مهارتهای مورد نیاز، مصروف داشتم.

این نیاز، بخصوص با آغاز برنامه تربیت دانشجویان مقطع دکترای تخصصی پژوهشی، شتاب بیشتری بخود گرفت و به همین خاطر اوج تعدد برنامه های آموزشی مرتبط با محورهای فوق، در سالهای 1392 به بعد، مشاهده گردید. در حال حاضر و در طول 4-3 سال گذشته، 24 دوره یا کارگاه آموزشی مرتبط با طراحی، اجراء و نگارش مرور سیستماتیک و روشهای متاآنالیز، برگزار گردید که تقریبا میتوان ادعا نمود که در هر سال، بیش از 6 برنامه آموزشی اجراء گردید. 
در جدول زیر، اطلاعات این دوره ها یا کارگاههای آموزشی به ترتیب از اولین دوره تا دوره 25ام، خلاصه گردیده است:

جدول دوره ها/ کارگاههای آموزشی مرور سیستماتیک / متاآنالیز برگزار شده در طول سالهای 1391 تا 1395
دورهعنوان دوره/ بخشهای اصلیفراگیرانمرکز سفارش دهندهکل ساعات آموزشیدوره زمانی برگزاریتعداد فراگیرانوضعیت پایان دوره
1مرور سیستماتیکاعضای هیات علمیدانشگاه ع پ مازندران30 ساعتآذر 9125خاتمه یافته
2مرور سیستماتیکدانشجویان PhD-Rپژوهشکده گوارش و کبد40 ساعتآبان-آذر 9218خاتمه یافته
3مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD-Rپژوهشکده گوارش و کبد72 ساعتدی-اسفند 9217خاتمه یافته
4مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD-Rثبت نام از علاقمندان72 ساعتاردیبهشت-مرداد 9318خاتمه یافته
5مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD-Rثبت نام از علاقمندان72 ساعتاردیبهشت-آبان 9322خاتمه یافته
6مرور سیستماتیککارشناسان ارشد وزارت بهداشتاداره کل نیروی انسانی وزارت بهداشت40 ساعتاردیبهشت-خرداد 9315خاتمه یافته
7مرور سیستماتیکدانشجویان PhD-Rپژوهشکده دندانپزشکی40 ساعتفروردین-تیر 936خاتمه یافته
8مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD-R، اعضای هیات علمی، متخصصینمرکز تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی72 ساعتمهر93- خرداد 9418خاتمه یافته
9مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمی، متخصصینمعاونت پژوهشی دانشگاه ع پ گیلان72 ساعتبهمن 93- خرداد 9420خاتمه یافته
10مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD-R، اعضای هیات علمیثبت نام از علاقمندان72 ساعتاردیبهشت-مرداد 9418خاتمه یافته
11مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمی، متخصصینمعاونت پژوهشی دانشگاه ع پ هرمزگان72 ساعتشهریور-اسفند 9418خاتمه یافته
12مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD-Rگروه سلامت در بلایا، دانشکده بهداشت د ع پ تهران72 ساعتآذر 94- مرداد 9516خاتمه یافته
13مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمی، متخصصیندانشکده علوم رفتاری، د ع پ ایران40 ساعتدی-بهمن 9417خاتمه یافته
14مرور سیستماتیکدانشجویان PhD آموزشیکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی30 ساعتبهمن 9440خاتمه یافته
15مرور سیستماتیک + متاآنالیز (نوروزی-مجازی)دانشجویان PhDثبت نام علاقمندان72 ساعتفروردین-مهر 958خاتمه یافته
16مرور سیستماتیککارشناسان ارشد شرکت آب و فاضلاب استان تهرانشرکت آب و فاضلاب استان تهران40 ساعتفروردین-خرداد 9514خاتمه یافته
17مرور سیستماتیکدانشجویان دکترای حرفه ایکمیته تحقیقات دانشجویی د ع پ هرمزگان40 ساعتفروردین-خرداد 9515خاتمه یافته
18مرور سیستماتیکدانشجویان PhD آموزشیکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی30 ساعتبهمن 9436خاتمه یافته
19مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمیمعاونت پژوهشی د علوم بهزیستی72 ساعتتیر95- دیماه 9518خاتمه یافته
20مرور سیستماتیک + متاآنالیز (دوره تابستانی)دانشجویان PhD-R، اعضای هیات علمیثبت نام از علاقمندان72 ساعتمرداد-مهر 9530خاتمه یافته
21مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD آموزشیثبت نام از علاقمندان
(دانشکده تغذیه)
72 ساعتمرداد95- دیماه 9518خاتمه یافته
22مرور سیستماتیک + متاآنالیزدانشجویان PhD ، اعضای هیات علمیمرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، د ع پ ایران72 ساعتمرداد 95- ادامه دارد14بخش متاآنالیز ارائه نشده است
23مرور سیستماتیکدانشجویان PhD آموزشیکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی30 ساعتمهر 95- بهمن ماه 9530خاتمه یافته
24مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمی، متخصصینمعاونت پژوهشی د ع پ هرمزگان40 ساعتآبان 9516خاتمه یافته
25مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمی،
دانشجویان دکترای تخصصی
ثبت نام از علاقمندان
(مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن و صعب العلاج)
84 ساعتآذر 95- اسفند 9540خاتمه یافته
26مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمی،
دانشجویان دکترای تخصصی
ثبت نام از علاقمندان
(مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن و صعب العلاج)
85 ساعتاردیبهشت 96 - ادامه دارد24در حال برگزاری
27مرور سیستماتیک + متاآنالیزاعضای هیات علمی و متخصصین مرکز قلب شهید رجایی، پزشکان عمومی و کارشناسان پژوهشیمعاونت تحقیقات و فنآوری مرکز قلب شهید رجایی72 ساعتاردیبهشت 96 - ادامه دارد20در حال برگزاری
 

 
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.